• Што е проектот Net-Works?

    Станува збор за тригодишен проект финансиран од Еразмус + кој има за цел да воспостави нови национални или регионални мрежи на даватели на образование за возрасни базирани на работа, особено во Португалија, Унгарија, Словачка, Србија и Северна Македонија и да го олесни нивното вклучување во европската соработка.

Достапни курсеви